NGO-sy i mniejsze opłaty za prąd. Jak wypełnić oświadczenie

Wzór oświadczenia został określony w rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzoru oświadczenia odbiorcy uprawnionego z 10 listopada 2022 r.  (Dz.U. z 2022 r. poz. 2299)otwiera się w nowej karcie

Odbiorcy energii elektrycznej, którzy chcą skorzystać z uprawnień wynikających z ustawy o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 r., muszą złożyć oświadczenie zgodne ze wzorem określonym w tym rozporządzeniu.

zobacz rozporządzenie ze wzorem oświadczenia w Dzienniku Ustaw [KLIKNIJ] >>>otwiera się w nowej karcie

Odbiorcy, którzy nie użyją tego wzoru oświadczenia – chodzi o dane w nim zawarte – lub nie podadzą danych wymaganych w tym wzorze, nie będą mogli korzystać z tych uprawnień. Dlatego tak ważne jest podanie wszystkich wymaganych w tym wzorze danych i złożenie oświadczenia w terminie ustalonym w ustawie – do 30 listopada.

O samej ustawie o środkach nadzwyczajnych (…) pisaliśmy w artykule “NGO-sy zapłacą mniej za prąd, jeśli zdążą z oświadczeniami do końca listopada”. Zachęcamy na wstępie do przeczytania tego artykułu.

Ogólne informacje o sposobie wypełniania oświadczenia

Wszystkie dane podane w oświadczeniu powinny być wypełnione wielkimi literami.

Należy też wypełnić wszystkie pola oznaczone symbolem gwiazdy.

Skrót PPE oznacza punkt poboru energii. Informacja o punkcie poboru energii elektrycznej jest zawarta w fakturze obejmującej opłatę za dostawę tej energii – należy podać punkt poboru tej energii wskazany w fakturze dotyczącej ostatniej płatności.

Szczegółowe informacje o sposobie wypełniania oświadczenia

Pkt 1 oświadczenia

Należy podać dane identyfikujące odbiorcę

  • nazwa – zgodna z danymi wynikającymi z odpowiedniego rejestru – KRS i danymi zawartymi w umowie o dostawę energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorcą energetycznym oraz z danymi zawartymi w fakturach obejmujących opłaty za dostawę energii,
  • adres siedziby – w pierwszej linii nazwa ulicy i numer budynku i lokalu, w drugiej linii kod pocztowy
  • w przypadku organizacji non-profit – numer NIP – przy czym nie jest to obowiązkowe ponieważ numer NIP jest już zawarty w umowie o dostawę energii, ale podanie go w formularzu oświadczenia ułatwia przedsiębiorcy energetycznemu rozpatrywanie wniosków.

Odbiorca może podać też dane ułatwiające kontakt z nim – numer telefonu i adres e-mail – te dane także nie są obowiązkowe, ale w razie konieczności uzupełnienia lub zmiany treści oświadczenia ułatwią kontakt z odbiorcą.

Pkt 2 i 3 oświadczenia

Należy podać dane do kontaktu z odbiorcą. W oświadczeniu jest miejsce na dane dwóch osób. Może to być sam odbiorca lub – w przypadku organizacji non-profit – osoba uprawniona do działania w imieniu tej organizacji – członek zarządu fundacji lub stowarzyszenia, pełnomocnik – każdy kto według statutu tej organizacji jest uprawniony do działania w jej imieniu lub komu udzielono właściwego pełnomocnictwa do jej reprezentacji. W przypadku tych osób konieczne jest podanie dokumentu tożsamości – dowodu osobistego lub paszportu i możliwe jest dodanie danych kontaktowych – numeru telefonu i adresu e-mail, aby ułatwić i przyspieszyć kontakt z nimi.

Pkt 4 oświadczenia [tabela]

Należy podać informacje o punktach poboru energii elektrycznej [kolumna oznaczona w tabeli numerem 1]. W oświadczeniu przewidziano możliwość wskazania 25 punktów poboru energii. Jeśli odbiorca korzysta z większej liczby punktów poboru energii powinien dodać do oświadczenia kolejną stronę z tą częścią oświadczenia, gdzie będzie mógł wpisać kolejne punkty.

Dla każdego z tych punktów należy podać jego numer – jest to numer, który widnieje w treści każdej faktury.

Następnie należy wskazać kategorię odbiorcy [kolumna oznaczona w tabeli numerem 2]. Kategorie te są wymienione w punkcie 5 wzoru oświadczenia. Są to cztery kategorie odbiorców, a poszczególne numery oznaczają, że odbiorca jest:

1. Mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą albo średnim przedsiębiorcą w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt 1–3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162, z późn. zm.), o których mowa w art. 2 pkt 2 lit. b ustawy.

2. Innym podmiotem niż podmiot określony w pkt 1, będącym małym albo średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu art. 2 pkt 1 rozporządzenia Rady (UE) 2022/1854 z dnia 6 października 2022 r. w sprawie interwencji w sytuacji nadzwyczajnej w celu rozwiązania problemu wysokich cen energii (Dz. Urz. UE LI 261 z 07.10.2022, str. 1), producentem rolnym będącym osobą fizyczną wpisaną do ewidencji producentów, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2022 r. poz. 2001), lub osobą fizyczną prowadzącą dział specjalny produkcji rolnej w rozumieniu art. 2 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128, z późn. zm.), o których mowa w art. 2 pkt 2 lit. c ustawy.

3. Jednostką samorządu terytorialnego lub podmiotem świadczącym na rzecz tej jednostki usługi, w tym samorządowym zakładem budżetowym, samorządową jednostką budżetową lub spółką, o której mowa w art. 9 ust. 1 lub art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679), o których mowa w art. 2 pkt 2 lit. d ustawy.

4. Jednym z podmiotów, o których mowa w art. 2 pkt 2 lit. e ustawy [na ten punkt będą wskazywać organizacje pozarządowe].

Organizacje pozarządowe i ochotnicze straże pożarne należą do kategorii podmiotów wymienionych w art. 2 pkt 2 lit. e ustawy wobec tego powinny w tej pozycji oświadczenia wpisać cyfrę 4.

Ważne – jednostki miary

Ani w powołanym na wstępie rozporządzeniu, w którym ustalono wzór oświadczenia, ani też w ustawie nie określono jednostek miary, w których należy podać ilości szacowanej do zużycia energii elektrycznej, wpisywanej w kolumnie nr 4, 5 i 6 tabeli. Wobec tego odbiorcy mogą się posługiwać każdą z jednostek miary  –  kWh albo MWh jednak oświadczeniu muszą wskazać, którą z tych jednostek stosują i stosować ją konsekwentnie w całym oświadczeniu.

Data zawarcia umowy

W kolumnie oznaczonej numerem 3 należy podać datę zawarcia umowy sprzedaży energii albo umowy kompleksowej (dotyczy to umów z art. 5 ust. 2 pkt 1 i art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne). W przypadku wątpliwości co do tego, którą z tych umów odbiorca zawarł lub daty jej zawarcia, należy zwrócić się do przedsiębiorstwa energetycznego z wnioskiem o udzielenie tej informacji. Dane o  umowie zawartej z przedsiębiorcą energetycznym powinny też znajdować się na koncie odbiorcy. Jeśli odbiorca nie ma jeszcze takiego konta, możliwe jest jego utworzenie – zwykle za pośrednictwem strony internetowej przedsiębiorcy energetycznego, a niezbędne do tego jest tylko posiadanie numeru kontrahenta, który jest zawarty w każdej fakturze zawierającej opłaty za dostawę energii elektrycznej. 

Datę zawarcia jednej z tych umów należy podać w odniesieniu do każdego z punktów poboru energii wymienionego w punkcie 4.

Z uwagi na to, że zarówno w ustawie, jak i w rozporządzeniu, w którym określono wzór oświadczenia, wymienia się tylko podmioty, które zawarły odpowiednią umowę z przedsiębiorstwem energetycznym, do korzystania z uprawnień wynikających z ustawy w sposób bezpośredni nie są uprawione podmioty, które takiej umowy nie zawarły – podnajemcy, podmioty używające budynków lub lokali nieodpłatnie. Podmioty te będą mogły jednak domagać się zmniejszenia ich płatności z tytułu korzystania lub używania tych budynków lub lokali jeśli w umowach najmu lub użyczenia wysokość tych płatności została uzależniona od wysokości opłat ponoszonych przez podmiot, który zawarł taką umowę z przedsiębiorstwem energetycznym.

Zużycie energii

W następnej kolumnie – nr 4 – należy podać wielkość zużycia energii elektrycznej (dane służące określeniu szacunkowej części energii elektrycznej, która będzie zużywana na potrzeby wskazane w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a i b ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku (Dz. U. poz. 2243), zwanej dalej „ustawą”). W tej kolumnie należy zatem podać przewidywaną przez odbiorcę ilość energii elektrycznej, która zostanie przez niego zużyta, w całym okresie obowiązywania ustawy, to jest od  1 grudnia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. Nie jest to zatem ilość dotychczas zużytej energii – ta ilość może jednak posłużyć do ustalenia ilości przewidywanej wielkości zużycia energii.  

Przewidywaną w tym okresie ilość energii elektrycznej należy podać oddzielnie w odniesieniu do każdego punktu poboru energii.

Ważne – jak oszacować ilość planowanej do zużycia energii elektrycznej

Odbiorcy mogą mieć problem z oszacowaniem ilości energii elektrycznej, którą przewidują zużyć. Na to zużycie może bowiem wpływać wiele czynników, takich których nie są w stanie przewidzieć w chwili składania oświadczenia, jak choćby temperatura powietrza, która może w dużej mierze determinować ilość zużywanej energii elektrycznej.  

Jeśli odbiorca będzie miał problem z oszacowaniem tej ilości, najlepszym rozwiązaniem jest podanie w tym miejscu ilości energii elektrycznej zużytej w analogicznym czasie w poprzednich latach – 2021-2022. Należy jednak pamiętać, że dane za poprzedni okres odpowiadający temu samemu okresowi w roku będą właściwe jeśli nic się nie zmieniło w działalności odbiorcy w zakresie wpływającym na wielkość zużycia energii – odbiorca prowadzi tego samego rodzaju działalność, dla porównywalnej liczby osób, używa tych samych urządzeń, korzysta z takiej samej liczby pomieszczeń czy budynków, itp. Jeśli którykolwiek z tych czynników uległ zmianie – zwiększeniu czy zmniejszeniu, należy odpowiednio zmniejszyć lub zwiększyć szacowaną do zużycia ilość energii. Należy przy tym mieć na uwadze, że jest to przewidywana ilość energii, a zatem jest możliwe, że zużycie energii będzie się różniło od szacunku. Jest to prawidłowe, należy jednak dołożyć jak największej staranności i uwzględnić wszystkie czynniki mające wpływ na ustalenie szacowanej wielkości zużycia energii, aby ta różnica była jak najmniejsza.

W następnej kolumnie – nr 5 – należy podać część energii elektrycznej objętą ceną maksymalną – liczbę tą należy podać w %, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

W  kolejnej kolumnie – nr 6 – należy wskazać część energii elektrycznej nieobjętą ceną maksymalną – także w %, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. W tej kolumnie odbiorca powinien podać szacowaną ilość energii zużywaną na potrzeby jego pozostałej działalności. 

Należy zatem zwrócić uwagę aby suma procentów z obu kolumn – nr 5 i 6 stanowiła 100%.

Wszystkie te dane procentowe należy podać odrębnie dla każdego punktu poboru energii.

Ważne – jak ustalić szacowaną ilość energii objętą ceną maksymalną

W kolumnie nr 5 należy podać szacowaną ilość energii objętą ceną maksymalną. Jest to jedna z najważniejszych informacji, którą należy wskazać w tym oświadczeniu bowiem tylko ta ilość energii będzie objęta ceną gwarantowaną. Bardzo ważne jest także to, że informacja o tej ilości energii – tak jak wszystkie inne dane w tym oświadczeniu – jest podawana przez  odbiorcę pod rygorem odpowiedzialności karnej. Jednak ani w rozporządzeniu, w którym określono wzór oświadczenia ani w ustawie nie wskazano jak ustalić ilość energii objętą ceną maksymalną. Tym samym odbiorca będzie ponosił odpowiedzialność karną jeśli niewłaściwie określi ilość energii objętej tą, jednak brak jakichkolwiek uregulowań prawnych co do tego w jaki sposób tą wartość ustalić.

W odniesieniu do organizacji non-profit pojęcie części energii elektrycznej objętej ceną maksymalną nie zostało nigdzie wyjaśnione. W takim razie należy opierać się wyłącznie na brzmieniu przepisów regulujących kwestię uprawnienia do ceny gwarantowanej i działalności pożytku publicznego.

Co do ceny gwarantowanej, to według art. 2 pkt 2 lit. e ustawy, odbiorcami uprawnionymi są, między innymi

1. Organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 tej ustawy, w zakresie, w jakim zużywają energię elektryczną na potrzeby działalności pożytku publicznego

2. Ochotnicze straże pożarne w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (Dz.U. poz. 2490 oraz z 2022 r. poz. 1301 i 1964), w zakresie, w jakim zużywa energię elektryczną na potrzeby realizacji zadań określonych w tej ustawie.

Co do pożytku publicznego, według art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, działalnością pożytku publicznego jest działalność społecznie użyteczna, prowadzona przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych określonych w ustawie (chodzi oczywiście o zadania wymienione w art 4 ust. 1).

Do zadań ochotniczych straży pożarnych należy podejmowanie działań w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska – szczegółowe wyliczenie znajduje się w art. 3 ustawy o ochotniczych strażach pożarnych.

Wobec tego ustalając cześć energii elektrycznej objętej ceną maksymalną organizacje non-profit powinny wskazać tą część tej energii, którą zamierzają zużyć wykonując zadania określone w ustawach będących podstawą ich działania. Jeśli zatem podmioty te zamierzają prowadzić także innego rodzaju działalność, ilość energii, którą zamierzają zużyć do wykonywania tej innej działalności należy wskazać w części oświadczenia, w której należy podać ilość energii nie objętej ceną maksymalną. Rozdzielając te dwa rodzaje działalności i przewidywaną do ich wykonywania ilość energii można posłużyć się ustaleniami dotyczącymi czasu pracy przeznaczanego na te działalności, liczby i zaangażowania pracowników, współpracowników lub wolontariuszy wykonujących te działalności, poziomu wydatków przeznaczanych na każdą z tych działalności i tym podobnymi kryteriami.

Nie tylko organizacje muszą radzić sobie z ustaleniem, jaka część energii objęta będzie ceną maksymalną. Np. w odniesieniu do przedsiębiorców jedyną pomocą do ustalenia tej definicji są wyjaśnienia przedstawicieli Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Co do tej kategorii podmiotów ceną gwarantowaną jest objęta ilość energii zużywana na cele ich podstawowej działalności. W piśmie z 18 listopada 2022 r. przedstawiciele ministerstwa wskazali, że: „Pojęcie działalności podstawowej, o której mowa w art. 2 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych (…), powinno pokrywać się z zakresem pojęciowym przeważającej działalności gospodarczej w rozumieniu PKD. Zgodnie z Zasadami budowy klasyfikacji PKD(…), stanowiącymi załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (pkt 7): „Przeważającą działalnością jednostki statystycznej jest działalność posiadająca największy udział wskaźnika (np. wartość dodana, produkcja brutto, wartość sprzedaży, wielkość zatrudnienia lub wynagrodzeń) charakteryzującego działalność jednostki. W badaniach statystycznych zalecanym wskaźnikiem służącym do określenia przeważającej działalności jest wartość dodana. Stąd zgodnie z ww. ustawą cenę maksymalna powinno się stosować w zakresie, w jakim przedsiębiorca zużywa energię elektryczną na potrzeby podstawowej (w rozumieniu PKD przeważającej) działalności.” 

Jednak udzielając tego wyjaśnienia przedstawiciele tego ministerstwa zastrzegli, że nie istnieje ustawowa definicja podstawowej działalności gospodarczej,  a Minister Klimatu i Środowiska nie jest organem uprawnionym do dokonywania wiążącej wykładni prawa powszechnie obowiązującego ponieważ w indywidualnych sprawach może to uczynić jedynie sąd powszechny.

Informacje o podpisywaniu i wysyłaniu oświadczenia znajdziecie w artykule: NGO-sy zapłacą mniej za prąd, jeśli zdążą z oświadczeniami do końca listopada.

Czarno-białe zdjęcie, kobieta, jasne włocy, biała koszula, okulary.

Maria Grochowska – radca prawny

Od wielu lat prowadzi kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców w zakresie prawa gospodarczego, korporacyjnego, cywilnego, pracy oraz prawa ochrony środowiska i prawa autorskiego. W ramach tej obsługi przygotowuje umowy (w tym umowy wdrożeniowe), opinie prawne, dokumentację korporacyjną, części prawne prospektów emisyjnych spółek notowanych na GPW i doradza przy zakładaniu, przekształcaniu, łączeniu, podziale i likwidacji tych spółek. Uczestniczy również w negocjacjach, przeprowadza audyty i badania stanu prawnego nieruchomości oraz reprezentuje te spółki w sporach sądowych.

Posiada doświadczenie w udzielaniu pomocy prawnej urzędom administracji publicznej i jednostkom samorządu terytorialnego. Prowadzi kompleksową obsługę prawną tych podmiotów udzielając pomocy prawnej w ich bieżącej działalności oraz zastępując je w postępowaniach sądowych, administracyjnych i sądowo-administracyjnych.

Od 2016 r. współpracuje z Centrum Pro Bono udzielając porad prawnych polskim i zagranicznym organizacjom pozarządowym. Dwukrotnie, w 2016 r. i 2017 r., nominowana do tytułu „Prawnik Pro Bono”. Współpracuje także z portalem internetowym www.ngo.pl i serwisem newsowym Rzeczpospolitej rp.pl. W ramach tej współpracy przygotowuje publikacje na temat działalności organizacji pozarządowych.

Prowadziła również szkolenia z zakresu prawa gospodarczego, cywilnego i procedur administracyjnych m.in. dla pracowników NBP oraz administracji samorządowej.

Żródło: https://publicystyka.ngo.pl/ngo-sy-i-mniejsze-oplaty-za-prad-jak-wypelnic-oswiadczenie

Add Comment

Decision Are A Professional Attorney & Lawyers Services Provider Institutions. Suitable For Law Firm, Injury Law, Traffic Ticket Attorney, Legacy And More.

Contact Info

+(002) 0121-2843-661
+(002) 0106-8710-594
AR-Coder@arcoder.com
Support@arcoder.com
Menouf City , El-Menoufia, Egypt.
Shibin El-Kom , El-Menoufia, Egypt.

Follow Us