Stowarzyszenie i jego jednostki

Zgodnie z art. 10a ust. 1 ustawy z 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (tekst jedn. DzU z 2017 r. poz. 210 ze zm..), dalej: „ustawa”), stowarzyszenie może tworzyć terenowe jednostki organizacyjne. Statut stowarzyszenia określa zasady ich tworzenia oraz rozwiązania, strukturę organizacyjną, organy, w tym zarząd, oraz tryb dokonywania wyboru lub powoływania organów.

W statucie stowarzyszenia należy rozstrzygnąć o możliwości otrzymywania przez członków zarządu terenowej jednostki organizacyjnej wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku z funkcją, gdy zostało ono przewidziane. Przepis ten został dodany nowelizacją ustawy z 25 września 2015 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2015 r., poz. 1923). Przed tą zmianą zasady tworzenia terenowych jednostek organizacyjnych były określone w art. 10 ust. 2 ustawy, według którego stowarzyszenie, które zamierzało je tworzyć, było obowiązane określić w statucie strukturę organizacyjną i zasady tworzenia tych jednostek. Dodanie do ustawy art. 10a miało zatem na celu ujednolicenie dotychczas obowiązujących przepisów. Nowy przepis doprecyzowuje w efekcie koncepcję podwójnej osobowości prawnej (stowarzyszenia i jego terenowej jednostki organizacyjnej) i eliminuje różnice w orzecznictwie sądów rejestrowych w tym zakresie. Dotychczas najwięcej rozbieżności ujawniało się w rejestracji zmian statutowych, spraw majątkowych, a w szczególności prawa własności i zobowiązań finansowych, a także w powoływaniu i odwoływaniu władz oddziału. Dodanie w ustawie art. 10a pozwoliło na rozstrzygnięcie, na podstawie którego ze statutów (stowarzyszenia czy terenowej jednostki organizacyjnej) mają działać te jednostki, ustaliło treść statutu stowarzyszenia, a w szczególności sposób korzystania z majątku tej jednostki oraz sposób jej likwidacji

Czytaj także: Reforma fundacji jest nieunikniona

Zdecydują sami

Statut terenowej jednostki organizacyjnej stowarzyszenia może zawierać postanowienia, że to ona sama j będzie decydować o tym, czy uzyska osobowość prawną. Tak samo statut może stanowić, że to stowarzyszenie podejmie decyzję o nadaniu tej jednostce tej osobowości.

Okoliczność, że oddział posiada osobowość prawną, powoduje, iż może samodzielnie występować w obrocie cywilnoprawnym. Staje się zatem odrębnym od stowarzyszenia podmiotem posiadającym zdolność do czynności prawnych i zdolność sądową. Może także posiadać majątek i dysponować nim.

Nabycie osobowości prawnej przez oddział nie powoduje jednak zmian w stosunkach wewnętrznych stowarzyszenia. Jednostka ta, mimo że może samodzielnie działać, nie ma żadnej autonomii w działalności statutowej, pozostaje bowiem częścią stowarzyszenia. Członków stowarzyszenia zrzeszonych w tej jednostce wiąże statut stowarzyszenia i rozstrzygnięcia jego organów.

Dodanie w ustawie art. 10a miało na celu wyjaśnienie wątpliwości dotyczących stowarzyszeń, które posiadały terenowe jednostki organizacyjne. Uregulowanie zawarte w ust. 6 i 7 art. 10a ustawy, zgodnie z którym w razie likwidacji terenowej jednostki organizacyjnej stowarzyszenie wstępuje we wszystkie jej prawa i obowiązki, stanowi ochronę stowarzyszenia przed ewentualnymi długami powstałymi w wyniku jej działalności. Ponadto określenie w statucie zasady gospodarowania majątkiem już na etapie tworzenia terenowej jednostki organizacyjnej i przyznania jej osobowości prawnej ma rozwiązać dotychczasowe spory pomiędzy zarządem stowarzyszenia i jego oddziału w razie nadużywania przez zarząd oddziału konstrukcji podwójnej osobowości prawnej.

Obecne brzmienie tego przepisu rozstrzyga, że ustalenie treści statutu należy do kompetencji walnego zebrania stowarzyszenia, przez co to stowarzyszenie decyduje o zakresie działania i samodzielności jego oddziału.

Dodany w ustawie art. 10a w ust. 5 określił także chwilę, w której terenowa jednostka organizacyjna uzyskuje osobowość prawną, a zatem chwilę, od której może zacząć działać – jest to zmiana w stosunku do dotychczas obowiązującego stanu prawnego. Chwilą tą jest dokonanie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Analogicznie utrata osobowości prawnej przez tą jednostkę, zgodnie z ust. 6 art. 10a ustawy, następuje w momencie jej wykreślenia z tego rejestru, a stowarzyszenie wstępuje wtedy we wszystkie prawa i obowiązki tej jednostki.

Kiedy utrata mocy statutów?

Kwestię statutów terenowych jednostek organizacyjnych, które zostały przyjęte na podstawie ustawy w brzmieniu sprzed zmiany wprowadzonej ustawą o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw, reguluje art. 10a ust. 2 ustawy. Skoro bowiem według tego przepisu terenowa jednostka organizacyjna prowadzi działalność na podstawie statutu stowarzyszenia, to z chwilą wejścia w życie tego przepisu statuty tych jednostek utraciły moc. W takim przypadku, gdy statuty tych jednostek przestały istnieć z mocy samego prawa, nie istnieje konieczność zgłaszania tego w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Maria Grochowska

Źródło: https://www.rp.pl/opinie-prawne/art9589461-stowarzyszenie-i-jego-jednostki

Add Comment

Decision Are A Professional Attorney & Lawyers Services Provider Institutions. Suitable For Law Firm, Injury Law, Traffic Ticket Attorney, Legacy And More.

Contact Info

+(002) 0121-2843-661
+(002) 0106-8710-594
AR-Coder@arcoder.com
Support@arcoder.com
Menouf City , El-Menoufia, Egypt.
Shibin El-Kom , El-Menoufia, Egypt.

Follow Us