Doświadczenie

Ukończyłam studia na kierunku Prawo (specjalizacja Prawo Europejskie) na Uniwersytecie  Łódzkim a następnie aplikację sądową przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu. Odbyłam także studia podyplomowe z zakresu Prawa Nowych Technologii w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.
Uczestniczyłam w kursach z zakresu nowych technologii i cyberbezpieczeństwa organizowanych przez Finnish Center of Artificial Intelligence

  • Sztuczna Inteligencja
  • Etyka Sztucznej Inteligencji
  • Budowanie Sztucznej Inteligencji
  • Cyberbezpieczeństwo

prowadzonych przez Uniwersytet Helsiński i w kursie Hands-on Scientific Computing prowadzonym przez Uniwersytet w Aalto
Udzielam pomocy prawnej polskim i zagranicznym przedsiębiorcom weryfikując i przygotowując umowy i dokumenty oparte na polskim i europejskim systemie prawnym , reprezentuję ich w sporach przed polskimi sądami oraz w europejskich postępowaniach w sprawach transgranicznych.

Przygotowuję analizy przepisów prawa polskiego i prawodawstwa organów Unii Europejskiej oraz orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka zarówno dla przedsiębiorców jak i organizacji non-profit i organizacji strzegących praw człowieka i obywatela.

Doradzam w zakresie przepisów imigracyjnych i przepisów o obywatelstwie. Reprezentuję moich klientów w postępowaniach o rejestrację pobytu obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej oraz legalizację pobytu i zatrudnienie osób spoza Unii Europejskiej.

Decision Are A Professional Attorney & Lawyers Services Provider Institutions. Suitable For Law Firm, Injury Law, Traffic Ticket Attorney, Legacy And More.

Contact Info

+(002) 0121-2843-661
+(002) 0106-8710-594
AR-Coder@arcoder.com
Support@arcoder.com
Menouf City , El-Menoufia, Egypt.
Shibin El-Kom , El-Menoufia, Egypt.

Follow Us